Le Sanglier des Ardennes - Hôtel ****

MEER INFORMATIE OVER PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 

1. INTRODUCTIE

De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de naleving van de wet, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende gegevensbescherming, bekend als "GDPR" of enige andere wetgevingshandeling ze aanpassen.

Gegevensbescherming en privacy zijn van het grootste belang voor Le Sanglier des Ardennes. We zijn vastbesloten om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de wet en op een eerlijke en transparante manier.

Deze verklaring helpt u onze gegevensbescherming praktijken te begrijpen. Wij nodigen u uit om het aandachtig te lezen.

Het doel van deze verklaring is om u uit te leggen hoe Le Sanglier des Ardennes persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en behoudt met betrekking tot haar klanten en elke natuurlijke persoon die in contact staat met Le Sanglier des Ardennes.

Deze verklaring is ook bedoeld om u te informeren over de doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de duur van hun bewaring en de rechten die u kunt uitoefenen tegen deze gegevens.

Met "gegevens" verwijst Le Sanglier des Ardennes naar alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant, namelijk alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die het mogelijk maakt deze informatie direct of indirect te identificeren.

 

2. BEHANDELING MANAGERT

De controller is Le Sanglier des Ardennes, met hun maatschappelijke zetel aan de Rue du Comte Théodule d’Ursel, 14 - 6940 Durbuy. Le Sanglier des Ardennes reageert dus op de toezichthoudende autoriteiten, namelijk de Commissie voor de bescherming van de privacy (binnenkort de Autoriteit voor gegevensbescherming genoemd), om zich te houden aan de voorschriften met betrekking tot uw gegevens. Het is Le Sanglier des Ardennes die de doeleinden bepaalt waarvoor uw gegevens worden verwerkt, de geïmplementeerde middelen en alle kenmerken van de behandeling, uitgelegd in deze verklaring.

"Gegevensverwerking" betekent elke bewerking van uw persoonlijke gegevens, of het nu gaat om verzameling, registratie, organisatie, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, communicatie via uitzending of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of interconnectie en archivering, wissing of vernietiging.

Voor bepaalde diensten kan Le Sanglier des Ardennes gespecialiseerde bedrijven gebruiken die uw gegevens verwerken in opdracht van Le Sanglier des Ardennes en volgens de instructies van Le Sanglier des Ardennes, in overeenstemming met deze verklaring. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden doorgegeven aan deze bedrijven.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") door te schrijven naar het volgende adres: Rue du Comte Théodule d’Ursel, 14 - 6940 Durbuy of door hem een e-mail te sturen naar het volgende adres : dpo@lpm.be.

 

3. CATEGORIEËN VAN GEGEVENS VERSWERKT

Le Sanglier des Ardennes moet soms informatie verwerken, deze gegevens zijn, van welke aard dan ook, door u of door derden geleverd, voor zover de behandeling nodig of nuttig is voor de uitoefening van Le Sanglier des Ardennes activiteiten.

De persoonlijke gegevens met betrekking tot de klant zijn betrokken tot zijn identiteit, zijn huis. Deze gegevens worden aan Le Sanglier des Ardennes meegedeeld door de aflevering of verzending naar Le Sanglier des Ardennes door de klant van een ingevuld formulier of een afgedrukt document, ongeacht het medium; of op een andere manier (bijvoorbeeld: per post, telefoon, e-mail ...).


Gegevens categorieën :

· Klantidentificatie Gegevens: deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u informatie opvraagt of klant wordt. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

· Gegevens over uw gewoontes en voorkeuren: deze gegevens komen uit keuzes die u tijdens de reservering hebt gemaakt (bijvoorbeeld een specifiek dieet).

· Video-opnamen: gegevens van videobewakingssystemen die zijn verzameld ten behoeve van bewijs of controle. Onze bewakingscamera's bevinden zich in en rond ons hotel.

Le Sanglier des Ardennes behandelt geen zogenaamde gevoelige gegevens, namelijk die met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, de politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke oriëntatie, of gezondheid, leven en seksuele geaardheid gegevens.

 

4. DEFINITIES VAN GEGEVENSVERWERKING

Le Sanglier des Ardennes verzamelt en behandelt persoonlijke gegevens voor de doelen hieronder geciteerd. Deze doelen zijn bepaald door Le Sanglier des Ardennes voor de behoefte van haar activiteiten. Alleen de benodigde gegevens en rapporten met betrekking tot een fijnheidsgegevens worden behandeld.


Doeleinden :

· Om te reageren op een verzoek verzonden via een online formulier, voor vragen, reserveringen of klachten ;
· Om een ​​boekingsbevestiging te verzenden ;
· Om een ​​boekingsbevestiging te verzenden ;
· Voor het beheer van de klanten en de realisatie van statistieken ;
· Om te zorgen voor naleving van beveiliging verplichtingen ;
· Om wijzigingen in het privacybeleid te kunnen melden ;
· Om vervolging voor incidentele schade aan apparatuur of accommodatie van Le Sanglier des Ardennes mogelijk te maken.

Als onderdeel van de verwerking van uw persoonlijke contactgegevens, namelijk uw telefoonnummer en uw e-mailadres, zal Le Sanglier des Ardennes u van tevoren toestemming vragen om u informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen te sturen via directe marketing acties of nieuwsbrieven.

 

5. RECHTEN BIJ DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

5.1. Recht van toegang, rectificatie en wissing

U hebt recht op toegang tot de gegevens over u vanuit Le Sanglier des Ardennes. U kunt dan vragen of Le Sanglier des Ardennes omgaat met uw persoonlijke gegevens, voor welke doeleinden ze worden behandeld, welke categorieën gegevens worden verwerkt, aan welke ontvangers ze gecommuniceerd zijn en de herkomst van deze gegevens.

Als u vindt dat uw gegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze te corrigeren.

U hebt ook een wisrecht in bepaalde specifieke gevallen en voor bepaalde gegevens. Aan het einde van het contract met Le Sanglier des Ardennes kunt u vragen dat Le Sanglier des Ardennes stopt met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zelfs als het uw eerdere gegevens kan behouden wanneer dit noodzakelijk is ten behoeve van bewijsvoering.

5.2. Recht op oppositie

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde behandelingen van uw persoonlijke gegevens, zoals het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Het is echter niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een behandeling die nodig is voor de uitvoering van een contract met Le Sanglier des Ardennes voor de naleving van een wettelijke of reglementaire bepaling die Le Sanglier des Ardennes onderworpen blijft.

5.3. Je rechten uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke aanvraag gedateerd en ondertekend en samen verzonden met een kopie van uw identiteitskaart naar onze Delegate voor gegevensbescherming («DPO») door te schrijven naar het adres: Rue du Comte Théodule d’Ursel, 14 - 6940 Durbuy of door een e-mail te sturen naar dpo@lpm.be.


6. DUUR VAN DE GEGEVENSBEHOUD

Le Sanglier des Ardennes zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de verwerking waarvoor het is verzameld en voor een maximum van 5 jaar om aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. Aan het einde van deze periode worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

 

7. VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers in de Europese Economische Ruimte (EER) of met bij een onderaannemer die een toereikend niveau van gegevensbescherming garandeert.

Adventure Valley beschermt de persoonlijke gegevens die onder controle zijn verzameld door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zoals, onder meer, codering, antivirus, firewalls, toegangscontrole.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel mogelijk door bevoegde personen, waarvoor een toegang nodig is voor het vervullen van hun opdracht. Deze mensen worden aangehouden om professionele discretie en moeten voldoen aan alle vastgesteld om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen technische eisen.

Indien er een inbreuk is op de beveiliging van uw gegevens zal Le Sanglier des Ardennes alle nodige maatregelen nemen om de oorzaak van de overtreding en remedie snel te identificeren. Zonodig informeert Le Sanglier des Ardennes u, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, over dit incident.

 

8. EEN KLACHT ZENDEN

In het geval van geschillen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht indienen bij onze Delegate voor gegevensbescherming («DPO») door te schrijven naar het postadres: Rue du Comte Théodule d’Ursel, 14 - 6940 Durbuy of door een e-mail te sturen naar dpo@lpm.be.

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de privacy per post: Drukpersstraat, 35 in 1000 Brussel, via e-mail: commission@privacycommission.be of telefonisch op nummer 02/274.48.00